top of page
informatie

aanmelden

Alle huurders die binnen de gemeente Nederweert een woonruimte huren van Woonik kunnen lid worden van Huurdersoverleg Nederweert. Om je aan te melden klik je op de onderstaande knop 'aanmelden' en vervolgens verschijnt het aanmeldformulier. Vul alle gevraagde gegevens in en mail ons het formulier vervolgens door op de knop 'verzenden' te klikken. Je bent dan al zo goed als lid.

Wat rest is dat de ingevulde gegevens door het secretariaat worden gecontroleerd op juistheid. Als alles in orde blijkt te zijn, dan ontvang je een bericht ter bevestiging van je lidmaatschap.

 

aanmelden

bestuur

Het initiatief voor de oprichting van Huurdersoverleg Nederweert lag in eerste instantie bij Woonik (voorheen Woningvereniging Nederweert). Zij hebben bewust gekeken naar huurders van verschillende leeftijdsgroepen en uit de diverse dorpskernen om zo een realistische vertegenwoordiging te kunnen vormen.

Medio 2019 hebben 7 kandidaten een aftrap gemaakt om de vertegenwoordiging van huurders vorm te gaan geven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het huidige bestuur dat onafhankelijk van Woonik opereert, open staat voor alle huurders en bestaat uit een voorzitter, een secretaresse, een penningmeester en overige bestuursleden.

Dit zijn Will Knapen (interim-voorzitter), Wendy Faessen (secretaresse), Peter van den Brand (penningmeester), Marie-José Swinkels (bestuurslid) en Marc Beelen (bestuurslid).

bestuur

doel

Huurdersoverleg Nederweert heeft slechts één doel voor ogen en dat is:

DE BELANGEN BEHARTIGEN VAN ALLE HUURDERS VAN WOONIK IN NEDERWEERT!

Hierbij ondersteund door scholing, overleg, hoor- en wederhoor, eigen ervaringen, maar vooral door inbreng van onze leden. Door kennis te nemen van wat er leeft en speelt binnen de groep huurders, maar ook binnen organisaties zoals Woonik, krijgen we een goed beeld en kunnen we beleid bepalen voor nu, voor de kortere en de langere termijn.

Denk hierbij aan zaken als het betaalbaar houden van huurprijzen, een kwantitatief en kwalitatief goed woningenbestand, aandacht voor de wensen van (toekomstige) huurders, de bereikbaarheid van de verhuurder, de aanpak van problemen en klachten, de leefbaarheid in en om huis, enz.

Om ons doel te bereiken staan middelen als advies- en instemmingsrecht tot onze beschikking. We laten ons ondersteunen door de Woonbond om gevraagd of ongevraagd en onderbouwd te reageren op allerlei zaken die de verhuurder ons voor kan of moet leggen.

doel

huurder

De juridische verklaring voor huurder:

Een persoon aan wie een verhuurder tegen betaling en voor bepaalde of onbepaalde tijd huurgenot van een zaak verschaft.

De verklaring voor huurder volgens het Huurdersoverleg Nederweert in Jip & Janneke taal:

Iemand die een huis huurt van een woningcorporatie of particulier.

Als huurder ontleen je je rechten aan je plichten. Eén van die plichten is het betalen van je huur. Als je dat doet, dan kun je aanspraak maken op je rechten. Dat kun je alleen doen, maar je staat sterker als je je als huurder organiseert. Dat kan met je buren, je straat, een wooncomplex of als collectief middels Huurdersoverleg Nederweert.

Hoe je je aan kunt sluiten bij onze vereniging lees je onder aanmelden!

huurder
leden

leden

Een vereniging bestaat enkel en alleen bij de gratie van haar leden. Lid worden is vrij eenvoudig. Je meldt je aan bij het secretariaat, je gegevens worden getoetst en als je (adspirant) huurder of huurster bent van Woonik binnen de gemeente Nederweert, dan wordt het lidmaatschap bevestigd. Uiteraard zonder verdere kosten.

Wat we van onze leden vragen is om actief te zijn. Leg je oor te luisteren bij mede-huurders, merk op wat er goed en fout gaat rondom het huren voor jezelf, maar ook in je omgeving en alles wat daar verder bij komt kijken. Geef dat ook door aan ons. Ben aanwezig tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering en maak zo optimaal gebruik van je inspraak.

Des te actiever je bent als lid, des te beter het bestuur kan functioneren. Gemelde zaken, goed of fout, voegen we samen en daar kunnen we beleid op maken. Zo nemen we een juiste positie in richting de verhuurder(s) en kunnen we de belangen van huurders het beste behartigen.

overleg

overleg

Overleg met leden vindt in eerste instantie plaats aan de hand van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit is de plek waar beleid wordt verklaard, verantwoord en bepaald. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij dringende zaken, kunnen er tussentijdse ledenvergaderingen worden belegd.

In zaken die spelen in een specifieke straat of buurt roepen we, daar waar nodig, ledencommissies in het leven. Samen met een afvaardiging van huurders uit die betreffende straat of buurt en één of meerdere bestuursleden overleggen we om tot een goed en gedragen resultaat te komen. Denk hierbij aan gezamenlijk onderhoud, renovatie, herinrichting, slopen of verkopen van woningen.

We sluiten, op verzoek, aan bij bestaande bewonerscommissies en mochten er individuele zaken spelen, dan overleggen we desgevraagd één op één.

Daarnaast voeren we als bestuur natuurlijk het nodige overleg met de verhuurder en overige betrokken instanties.

vereniging

Huurdersoverleg Nederweert is een vereniging en bestaat officieel sinds 1 januari 2020. Er is bewust voor de vorm van vereniging gekozen, omdat het in de praktijk een meer democratisch karakter heeft. Een vereniging bestaat uit leden (min. 2) en het zijn de leden die de dienst uitmaken. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering bepalen zij bij stemming het te voeren beleid. In de meeste gevallen gebeurd dat op voorstel van een bestuur dat door en uit de leden wordt gekozen.

Besluitvorming binnen de vereniging vindt dus plaats door stemming. Het principe 'één mens, één stem' is hierbij van kracht en dat betekent niet meer of minder dan dat ieder lid een stem heeft. Om je stem als huurder te laten gelden is het van belang dat je lid bent van de vereniging.

Onder het kopje 'leden' vind je verdere informatie over het lidmaatschap en wat daarbij komt kijken.

vereniging
verslag

verslag

Hoe kun je beter laten zien wat je als vereniging doet, dan van al je activiteiten verslag uit te brengen. Transparant werken voorkomt onnodige vragen en dat doen we door op te schrijven wat we doen en te doen wat we hebben opgeschreven. Dit vatten we o.a. samen in een huishoudelijk reglement, notulen van vergaderingen en bijeenkomsten, jaarverslagen, financiële verslagen, etc.

Elke vorm van verslaglegging is terug te vinden op het beveiligde gedeelte van deze website. De verslagen zijn voor alle leden inzichtelijk, maar in ruil daarvoor vragen we je om je eenmalig aan te melden. Je verklaart dan dat je de stukken ter inzage wilt hebben en de vertrouwelijkheid daarvan begrijpt en zult respecteren. Daarna ontvang je toestemming om in te kunnen loggen.

Naast alle gangbare verslaglegging zullen we ook zoveel als mogelijk relevante informatie van derden, zoals Woonik in Nederweert, Woonbond, lokale en landelijke overheden, ter inzage aanbieden. 

vragen?

We hopen dat alle gegeven informatie op deze website tot de verbeelding spreekt. Daar waar zaken niet duidelijk zijn of vragen op mogen roepen laat het ons weten en durf te vragen.

Of we op alle vragen een antwoord hebben? Nee, maar we doen onze uiterste best om gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Huurdersoverleg Nederweert heeft een bestuur dat louter uit huurders met de nodige ervaring bestaat. Daarnaast zijn we lid van de Woonbond en die staan ons graag met raad en daad terzijde.

Vragen kunnen door middel van het contactformulier worden gesteld. Voor huurders die niet of minder vaardig zijn met de elektronische snelweg blijft ook de papieren- of telefonische weg gewoon toegankelijk.

vragen?
bottom of page